首页 > 美文欣赏 志焰说

《弟子规》全文带拼音_邶风击鼓

24-05-19美文欣赏围观32

简介 《弟子规》全文带拼音三年级赵州桥课文 弟子规原名〈训蒙文〉,为清朝康熙年间秀才李毓秀所作。后经清朝贾存仁修订改编,并改名为〈弟子规〉,是启蒙养正,教育子弟敦伦

《弟子规》全文带拼音

三年级赵州桥课文

 弟子规原名〈训蒙文〉,为清朝康熙年间秀才李毓秀所作。后经清朝贾存仁修订改编,并改名为〈弟子规〉,是启蒙养正,教育子弟敦伦尽份防邪存诚,养成忠厚家风的最佳读物。小编今天为大家带来弟子规全文带拼音,一起来看看吧!

爱国诗句有哪些

散文精选

 zǒng xù

陋室铭古诗原文

 总 叙

含有风的四字词语

 dì zǐ guī shèng rén xùn

 弟 子 规 , 圣 人 训 。

 shǒu xiào tì cì jǐn xìn

 首 孝 悌 , 次 谨 信 。

 fà nài zhòng ér qīn rén

 泛 爱 众 , 而 亲 仁 。

 yǒu yú lì zé xué wén

 有 余 力 , 则 学 文 。

 rù zé xiào

 入 则 孝

 fù mǔ hū yìng wù huǎn

 父 母 呼 , 应 勿 缓 。

 fù mǔ mìng xíng wù lǎn

 父 母 命 , 行 勿 懒 。

 fù mǔ jiào xū jìng tīng

 父 母 教 , 须 敬 听 。

 fù mǔ zé xū shùn chéng

 父 母 责 , 须 顺 承 。

 dōng zé wēn xià zé qìng

 冬 则 温 , 夏 则 凊 。

 chén zé xǐng hūn zé dìng

 晨 则 省 , 昏 则 定 。

 chū bì gào fǎn bì miàn

 出 必 告 , 反 必 面 。

 jū yǒu cháng yè wú biàn

 居 有 常 , 业 无 变 。

 shì suī xiǎo wù shàn wéi

 事 虽 小 , 勿 擅 为 。

 gǒu shàn wéi zǐ dào kuī

 苟 擅 为 , 子 道 亏 。

 wù suī xiǎo wù sī cáng

 物 虽 小 , 勿 私 藏 。

 gǒu sī cáng qīn xīn shāng

 苟 私 藏 , 亲 心 伤 。

 qīn suǒ hào lì wèi jù

 亲 所 好 , 力 为 具 。

 qīn suǒ wù jǐn wèi qù

 亲 所 恶 , 谨 为 去 。

 shēn yǒu shāng yí qīn yōu

 身 有 伤 , 贻 亲 忧 。

 dé yǒu shāng yí qīn xiū

 德 有 伤 , 贻 亲 羞 。

 qīn ài wǒ xiào hé nán

 亲 爱 我 , 孝 何 难 。

 qīn zēng wǒ xiào fāng xián

 亲 憎 我 , 孝 方 贤 。

 qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng

 亲 有 过 , 谏 使 更 。

 yí wú sè róu wú shēng

 怡 吾 色 , 柔 吾 声 。

 jiàn bú rù yuè fù jiàn

 谏 不 入 , 悦 复 谏 。

 háo qì suí tà wú yuàn

 号 泣 随 , 挞 无 怨 。

 qīn yǒu jí yào xiān cháng

 亲 有 疾 , 药 先 尝 。

 zhòu yè shì bù lí chuáng

 昼 夜 侍 , 不 离 床 。

 sāng sān nián cháng bēi yè

 丧 三 年 , 常 悲 咽 。

 jū chù biàn jiǔ ròu jué

 居 处 变 , 酒 肉 绝 。

 sāng jìn lǐ jì jìn chéng

 丧 尽 礼 , 祭 尽 诚 。

 shì sǐ zhě rú shì shēng

 事 死 者 , 如 事 生 。

 chū zé tì

 出 则 弟

 xiōng dào yǒu dì dào gōng

 兄 道 友 , 弟 道 恭 。

 xiōng dì mù xiào zài zhōng

 兄 弟 睦 , 孝 在 中 。

 cái wù qīng yuàn hé shēng

 财 物 轻 , 怨 何 生 。

 yán yǔ rěn fèn zì mǐn

 言 语 忍 , 忿 自 泯 。

 huò yǐn shí huò zuò zǒu

 或 饮 食 , 或 坐 走 。

 zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

 长 者 先 , 幼 者 后 。

 zhǎng hū rén jí dài jiào

 长 呼 人 , 即 代 叫 。

 rén bù zài jǐ jí dào

 人 不 在 , 已 即 到 。

 chēng zūn zhǎng wù hū míng

 称 尊 长 , 勿 呼 名 。

 duì zūn zhǎng wù xiàn néng

 对 尊 长 , 勿 见 能 。

 lù yù zhǎng jí qū yī

 路 遇 长 , 疾 趋 揖 。

 zhǎng wú yán tuì gōng lì

 长 无 言 , 退 恭 立 。

 qí xià mǎ chéng xià jū

 骑 下 马 , 乘 下 车 。

 guò yóu dài bǎi bù yú

 过 犹 待 , 百 步 余 。

 zhǎng zhě lì yòu wù zuò

 长 者 立 , 幼 勿 坐 。

 zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

 长 者 坐 , 命 乃 坐 。

 zūn zhǎng qián shēng yào dī

 尊 长 前 , 声 要 低 。

 dī bù wén què fēi yí

 低 不 闻 , 却 非 宜 。

 jìn bì qū tuì bì chí

 进 必 趋 , 退 必 迟 。

 wèn qǐ duì shì wù yí

 问 起 对 , 视 勿 移 。

 shì zhū fù rú shì fù

 事 诸 父 , 如 事 父 。

 shì zhū xiōng rú shì xiōng

 事 诸 兄 , 如 事 兄 。

 jǐn

 谨

 zhāo qǐ zǎo yè mián chí

 朝 起 早 , 夜 眠 迟 。

 lǎo yì zhì xī cǐ shí

 老 易 至 , 惜 此 时 。

 chén bì guàn jiān shù kǒu

 晨 必 盥 , 兼 漱 口 。

 biàn niào huí zhé jìng shǒu

 便 尿 回 , 辄 净 手 。

 guān bì zhèng niǔ bì jié

 冠 必 正 , 纽 必 结 。

 wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

 袜 与 履 , 俱 紧 切 。

 zhì guān fú yǒu dìng wèi

 置 冠 服 , 有 定 位 。

 wù luàn dùn zhì wū huì

 勿 乱 顿 , 致 污 秽 。

 yī guì jié bú guì huá

 衣 贵 洁 , 不 贵 华 。

 shàng xún fèn xià chèn jiā

 上 循 分 , 下 称 家 。

 duì yǐn shí wù jiǎn zé

 对 饮 食 , 勿 拣 择 。

 shí shì kě wù guò zé

 食 适 可 , 勿 过 则 。

 nián fāng shào wù yǐn jiǔ

 年 方 少 , 勿 饮 酒 。

 yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

 饮 酒 醉 , 最 为 丑 。

 bù cōng róng lì duān zhèng

 步 从 容 , 立 端 正 。

 yī shēn yuán bài gōng jìng

 揖 深 圆 , 拜 恭 敬 。

 wù jiàn yù wù bǒ yǐ

 勿 践 阈 , 勿 跛 倚 。

 wù jī jù wù yáo bì

 勿 箕 踞 , 勿 摇 髀 。

 huǎn jiē lián wù yǒu shēng

 缓 揭 帘 , 勿 有 声 。

 kuān zhuǎn wān wù chù léng

 宽 转 弯 , 勿 触 棱 。

 zhí xū qì rú zhí yíng

 执 虚 器 , 如 执 盈 。

 rù xū shì rú yǒu rén

 入 虚 室 , 如 有 人 。

 shì wù máng máng duō cuò

 事 勿 忙 , 忙 多 错 。

 wù wèi nán wù qīng lüè

 勿 畏 难 , 勿 轻 略 。

 dòu nào chǎng jué wù jìn

 斗 闹 场 , 绝 勿 近 。

 xié pì shì jué wù wèn

 邪 僻 事 , 绝 勿 问 。

 jiāng rù mén wèn shú cún

 将 入 门 , 问 孰 存 。

 jiāng shàng táng shēng bì yáng

 将 上 堂 , 声 必 扬 。

 rén wèn shuí duì yǐ míng

 人 问 谁 , 对 以 名 。

 wú yǔ wǒ bù fēn míng

 吾 与 我 , 不 分 明 。

 yòng rén wù xū míng qiú

 用 人 物 , 须 明 求 。

 tǎng bù wèn jí wéi tōu

 倘 不 问 , 即 为 偷 。

 jiè rén wù jí shí huán

 借 人 物 , 及 时 还 。

 rén jiè wù yǒu wù qiān

 人 借 物 , 有 勿 悭 。

 xìn

 信

 fán chū yán xìn wéi xiān

 凡 出 言 , 信 为 先 。

 zhà yǔ wàng xī kě yān

 诈 与 妄 , 奚 可 焉 。

 huà shuō duō bù rú shǎo

 话 说 多 , 不 如 少 。

 wéi qí shì wù nìng qiǎo

 惟 其 是 , 勿 佞 巧 。

 jiān qiǎo yǔ huì wū cí

 奸 巧 语 , 秽 污 词 。

 shì jǐng qì qiè jiè zhī

 市 井 气 , 切 戒 之 。

 jiàn wèi zhēn wù qīng yán

 见 未 真 , 勿 轻 言 。

 zhī wèi dì wù qīng chuán

 知 未 的 , 勿 轻 传 。

 shì fēi yí wù qīng nuò

 事 非 宜 , 勿 轻 诺 。

 gǒu qīng nuò jìn tuì cuò

 苟 轻 诺 , 进 退 错 。

 fán dào zì zhòng qiě shū

 凡 道 字 , 重 且 舒 。

 wù jí jí wù mó hu

 勿 急 疾 , 勿 模 糊 。

 bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn

 彼 说 长 , 此 说 短 。

 bù guān jǐ mò xián guǎn

 不 关 己 , 莫 闲 管 。

 jiàn rén shàn jí sī qí

 见 人 善 , 即 思 齐 。

 zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

 纵 去 远 , 以 渐 跻 。

 jiàn rén è jí nèi xǐng

 见 人 恶 , 即 内 省 。

 yǒu zé gǎi wú jiā jǐng

 有 则 改 , 无 加 警 。

 wéi dé xué wéi cái yì

 唯 德 学 , 唯 才 艺 。

 bù rú rén dāng zì lì

 不 如 人 , 当 自 砺 。

 ruò yī fú ruò yǐn shí

 若 衣 服 , 若 饮 食 。

 bù rú rén wù shēng qī

 不 如 人 , 勿 生 戚 。

 wén guò nù wén yù lè

 闻 过 怒 , 闻 誉 乐 。

 sǔn yǒu lái yì yǒu què

 损 友 来 , 益 友 却 。

 wén yù kǒng wén guò xīn

 闻 誉 恐 , 闻 过 欣 。

 zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

 直 谅 士 , 渐 相 亲 。

 wú xīn fēi míng wéi cuò

 无 心 非 , 名 为 错 。

 yǒu xīn fēi míng wéi è

 有 心 非 , 名 为 恶 。

 guò néng gǎi guī yú wú

 过 能 改 , 归 于 无 。

 tǎng yǎn shì zēng yì gū

 倘 掩 饰 , 增 一 辜 。

 fàn ài zhòng

 泛 爱 众

 fán shì rén jiē xū ài

 凡 是 人 , 皆 须 爱 。

 tiān tóng fù dì tóng zài

 天 同 覆 , 地 同 载 。

 xìng gāo zhě míng zì gāo

 行 高 者 , 名 自 高 。

 rén suǒ zhòng fēi mào gāo

 人 所 重 , 非 貌 高 。

 cái dà zhě wàng zì dà

 才 大 者 , 望 自 大 。

 rén suǒ fú fēi yán dà

 人 所 服 , 非 言 大 。

 yǐ yǒu néng wù zì sī

 己 有 能 , 勿 自 私 。

 rén yǒu néng wù qīng zǐ

 人 有 能 , 勿 轻 訾 。

 wù chǎn fù wù jiāo pín

 勿 谄 富 , 勿 骄 贫 。

 wù yàn gù wù xǐ xīn

 勿 厌 故 , 勿 喜 新 。

 rén bù xián wù shì jiǎo

 人 不 闲 , 勿 事 搅 。

 rén bù ān wù huà rǎo

 人 不 安 , 勿 话 扰 。

 rén yǒu duǎn qiè mò jiē

 人 有 短 , 切 莫 揭 。

 rén yǒu sī qiè mò shuō

 人 有 私 , 切 莫 说 。

 dào rén shàn jí shì shàn

 道 人 善 , 即 是 善 。

 rén zhī zhī yù sī miǎn

 人 知 之 , 愈 思 勉 。

 yáng rén è jì shì è

 扬 人 恶 , 即 是 恶 。

 jí zhī shèn huò qiě zuò

 疾 之 甚 , 祸 且 作 。

 shàn xiāng quàn dé jiē jiàn

 善 相 劝 , 德 皆 建 。

 guò bù guī dào liǎng kuī

 过 不 规 , 道 两 亏 。

 fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo

 凡 取 与 , 贵 分 晓 。

 yǔ yí duō qǔ yí shǎo

 与 宜 多 , 取 宜 少 。

 jiāng jiā rén xiān wèn jǐ

 将 加 人 , 先 问 己 。

 jǐ bú yù jí sù yǐ

 己 不 欲 , 即 速 已 。

 ēn yù bào yuàn yù wàng

 恩 欲 报 , 怨 欲 忘 。

 bào yuàn duǎn bào ēn cháng

 抱 怨 短 , 报 恩 长 。

 dài bì pú shēn guì duān

 待 婢 仆 , 身 贵 端 。

 suī guì duān cí ér kuān

 虽 贵 端 , 慈 而 宽 。

 shì fú rén xīn bù rán

 势 服 人 , 心 不 然 。

 lǐ fú rén fāng wú yán

 理 服 人 , 方 无 言 。

 qīn rén

 亲 仁

 tóng shì rén lèi bù qí

 同 是 人 , 类 不 齐 。

 liú sú zhòng rén zhě xī

 流 俗 众 , 仁 者 希 。

 guǒ rén zhě rén duō wèi

 果 仁 者 , 人 多 畏 。

 yán bú huì sè bú mèi

 言 不 讳 , 色 不 媚 。

 néng qīn rén wú xiàn hǎo

 能 亲 仁 , 无 限 好 。

 dé rì jìn guò rì shǎo

 德 日 进 , 过 日 少 。

 bù qīn rén wú xiàn hài

 不 亲 仁 , 无 限 害 。

 xiǎo rén jìn bǎi shì huài

 小 人 进 , 百 事 坏 。

 yú lì xué wén

 余 力 学 文

 bú lì xíng dàn xué wén

 不 力 行 , 但 学 文 。

 zhǎng fú huá chéng hé rén

 长 浮 华 , 成 何 人 。

 dàn lì xíng bù xué wén

 但 力 行 , 不 学 文 。

 rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn

 任 己 见 , 昧 理 真 。

 dú shū fǎ yǒu sān dào

 读 书 法 , 有 三 到 。

 xīn yǎn kǒu xìn jiē yào

 心 眼 口 , 信 皆 要 。

 fāng dú cǐ wù mù bǐ

 方 读 此 , 勿 慕 彼 。

 cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ

 此 未 终 , 彼 勿 起 。

 kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng

 宽 为 限 , 紧 用 功 。

 gōng fū dào zhì sè tōng

 工 夫 到 , 滞 塞 通 。

 xīn yǒu yí suí zhá jì

 心 有 疑 , 随 札 记 。

 jiù rén wèn qiú què yì

 就 人 问 , 求 确 义 。

 fáng shì qīng qiáng bì jìng

 房 室 清 , 墙 壁 净 。

 jī àn jié bǐ yàn zhèng

 几 案 洁 , 笔 砚 正 。

 mò mó piān xīn bù duān

 墨 磨 偏 , 心 不 端 。

 zì bú jìng xīn xiān bìng

 字 不 敬 , 心 先 病 。

 liè diǎn jí yǒu dìng chù

 列 典 籍 , 有 定 处 。

 dú kàn bì huán yuán chù

 读 看 毕 , 还 原 处 。

 suī yǒu jí juàn shù qí

 虽 有 急 , 卷 束 齐 。

 yǒu quē huài jiù bǔ zhī

 有 缺 坏 , 就 补 之 。

 fēi shèng shū bǐng wù shì

 非 圣 书 , 屏 勿 视 。

 bì cōng míng huài xīn zhì

 敝 聪 明 , 坏 心 志 。

 wù zì bào wù zì qì

 勿 自 暴 , 勿 自 弃 。

 shèng yǔ xián kě xún zhì

 圣 与 贤 , 可 驯 致 。

文章标签:《弟子规》全文带拼音,

热门文章

 • 诗词大会经典诗句-爱情与感情表达

  诗词大会经典诗句-爱情与感情表达

 • 鼓励人的经典诗词-给人信心和鼓励的诗句

  鼓励人的经典诗词-给人信心和鼓励的诗句

 • 黄河经典诗词-黄河的历史讲述黄河

  黄河经典诗词-黄河的历史讲述黄河

 • 鱼玄机经典诗词-鱼玄机最有名的诗句

  鱼玄机经典诗词-鱼玄机最有名的诗句

 • 非常经典励志的古诗词-为了梦想而奋斗的诗句

  非常经典励志的古诗词-为了梦想而奋斗的诗句

 • 适合朗诵的经典诗词-董卿朗诵《致青春》

  适合朗诵的经典诗词-董卿朗诵《致青春》

 • 赞美男人的话经典诗词-赞美 男人

  赞美男人的话经典诗词-赞美 男人

 • 苏东坡经典诗词爱情-苏东坡情话

  苏东坡经典诗词爱情-苏东坡情话