首页 > 美文欣赏 志焰说

弟子规带全文拼音及解释_《桂林山水》

24-05-19美文欣赏围观24

简介 弟子规带全文拼音及解释牵牛织女的故事 《弟子规》全书以通俗的文字、三字韵的形式阐述了学习的重要、做人的道理以及待人接物的礼貌常识等等,文笔自然流畅,朴实无华,

弟子规带全文拼音及解释

牵牛织女的故事

 《弟子规》全书以通俗的文字、三字韵的形式阐述了学习的重要、做人的道理以及待人接物的礼貌常识等等,文笔自然流畅,朴实无华,影响深远,在清代传统文化中占有重要地位,其核心思想是儒家的孝悌仁爱。下面是小编精心整理的弟子规带全文拼音及解释,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

对联7字

寓言小故事

 《弟子规》全文带拼音

关于的诗句

 zǒng xù

鲁迅故乡全文

 总 叙

 dì zǐ guī shèng rén xùn

 弟 子 规 , 圣 人 训 。

 shǒu xiào tì cì jǐn xìn

 首 孝 悌 , 次 谨 信 。

 fà nài zhng ér qīn rén

 泛 爱 众 , 而 亲 仁 。

 yǒu yú lì zé xué wén

 有 余 力 , 则 学 文 。

 rù zé xiào

 入 则 孝

 fù mǔ hū yìng wù huǎn

 父 母 呼 , 应 勿 缓 。

 fù mǔ mìng xíng wù lǎn

 父 母 命 , 行 勿 懒 。

 fù mǔ jiào xū jìng tīng

 父 母 教 , 须 敬 听 。

 fù mǔ zé xū shùn chéng

 父 母 责 , 须 顺 承 。

 dōng zé wēn xià zé qìng

 冬 则 温 , 夏 则 凊 。

 chén zé xǐng hūn zé dìng

 晨 则 省 , 昏 则 定 。

 chū bì gào fǎn bì miàn

 出 必 告 , 反 必 面 。

 jū yǒu cháng yè wú biàn

 居 有 常 , 业 无 变 。

 shì suī xiǎo wù shàn wéi

 事 虽 小 , 勿 擅 为 。

 gǒu shàn wéi zǐ dào kuī

 苟 擅 为 , 子 道 亏 。

 wù suī xiǎo wù sī cáng

 物 虽 小 , 勿 私 藏 。

 gǒu sī cáng qīn xīn shāng

 苟 私 藏 , 亲 心 伤 。

 qīn suǒ hào lì wèi jù

 亲 所 好 , 力 为 具 。

 qīn suǒ wù jǐn wèi qù

 亲 所 恶 , 谨 为 去 。

 shēn yǒu shāng yí qīn yōu

 身 有 伤 , 贻 亲 忧 。

 dé yǒu shāng yí qīn xiū

 德 有 伤 , 贻 亲 羞 。

 qīn ài wǒ xiào hé nán

 亲 爱 我 , 孝 何 难 。

 qīn zēng wǒ xiào fāng xián

 亲 憎 我 , 孝 方 贤 。

 qīn yǒu gu jiàn shǐ gēng

 亲 有 过 , 谏 使 更 。

 yí wú sè róu wú shēng

 怡 吾 色 , 柔 吾 声 。

 jiàn bú rù yuè fù jiàn

 谏 不 入 , 悦 复 谏 。

 háo qì suí tà wú yuàn

 号 泣 随 , 挞 无 怨 。

 qīn yǒu jí yào xiān cháng

 亲 有 疾 , 药 先 尝 。

 zhu yè shì bù lí chuáng

 昼 夜 侍 , 不 离 床 。

 sāng sān nián cháng bēi yè

 丧 三 年 , 常 悲 咽 。

 jū chù biàn jiǔ ru jué

 居 处 变 , 酒 肉 绝 。

 sāng jìn lǐ jì jìn chéng

 丧 尽 礼 , 祭 尽 诚 。

 shì sǐ zhě rú shì shēng

 事 死 者 , 如 事 生 。

 chū zé tì

 出 则 弟

 xiōng dào yǒu dì dào gōng

 兄 道 友 , 弟 道 恭 。

 xiōng dì mù xiào zài zhōng

 兄 弟 睦 , 孝 在 中 。

 cái wù qīng yuàn hé shēng

 财 物 轻 , 怨 何 生 。

 yán yǔ rěn fèn zì mǐn

 言 语 忍 , 忿 自 泯 。

 hu yǐn shí hu zu zǒu

 或 饮 食 , 或 坐 走 。

 zhǎng zhě xiān yu zhě hu

 长 者 先 , 幼 者 后 。

 zhǎng hū rén jí dài jiào

 长 呼 人 , 即 代 叫 。

 rén bù zài jǐ jí dào

 人 不 在 , 已 即 到 。

 chēng zūn zhǎng wù hū míng

 称 尊 长 , 勿 呼 名 。

 duì zūn zhǎng wù xiàn néng

 对 尊 长 , 勿 见 能 。

 lù yù zhǎng jí qū yī

 路 遇 长 , 疾 趋 揖 。

 zhǎng wú yán tuì gōng lì

 长 无 言 , 退 恭 立 。

 qí xià mǎ chéng xià jū

 骑 下 马 , 乘 下 车 。

 gu yóu dài bǎi bù yú

 过 犹 待 , 百 步 余 。

 zhǎng zhě lì yu wù zu

 长 者 立 , 幼 勿 坐 。

 zhǎng zhě zu mìng nǎi zu

 长 者 坐 , 命 乃 坐 。

 zūn zhǎng qián shēng yào dī

 尊 长 前 , 声 要 低 。

 dī bù wén què fēi yí

 低 不 闻 , 却 非 宜 。

 jìn bì qū tuì bì chí

 进 必 趋 , 退 必 迟 。

 wèn qǐ duì shì wù yí

 问 起 对 , 视 勿 移 。

 shì zhū fù rú shì fù

 事 诸 父 , 如 事 父 。

 shì zhū xiōng rú shì xiōng

 事 诸 兄 , 如 事 兄 。

 jǐn

 谨

 zhāo qǐ zǎo yè mián chí

 朝 起 早 , 夜 眠 迟 。

 lǎo yì zhì xī cǐ shí

 老 易 至 , 惜 此 时 。

 chén bì guàn jiān shù kǒu

 晨 必 盥 , 兼 漱 口 。

 biàn niào huí zhé jìng shǒu

 便 尿 回 , 辄 净 手 。

 guān bì zhèng niǔ bì jié

 冠 必 正 , 纽 必 结 。

 wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

 袜 与 履 , 俱 紧 切 。

 zhì guān fú yǒu dìng wèi

 置 冠 服 , 有 定 位 。

 wù luàn dùn zhì wū huì

 勿 乱 顿 , 致 污 秽 。

 yī guì jié bú guì huá

 衣 贵 洁 , 不 贵 华 。

 shàng xún fèn xià chèn jiā

 上 循 分 , 下 称 家 。

 duì yǐn shí wù jiǎn zé

 对 饮 食 , 勿 拣 择 。

 shí shì kě wù gu zé

 食 适 可 , 勿 过 则 。

 nián fāng shào wù yǐn jiǔ

 年 方 少 , 勿 饮 酒 。

 yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

 饮 酒 醉 , 最 为 丑 。

 bù cōng róng lì duān zhèng

 步 从 容 , 立 端 正 。

 yī shēn yuán bài gōng jìng

 揖 深 圆 , 拜 恭 敬 。

 wù jiàn yù wù bǒ yǐ

 勿 践 阈 , 勿 跛 倚 。

 wù jī jù wù yáo bì

 勿 箕 踞 , 勿 摇 髀 。

 huǎn jiē lián wù yǒu shēng

 缓 揭 帘 , 勿 有 声 。

 kuān zhuǎn wān wù chù léng

 宽 转 弯 , 勿 触 棱 。

 zhí xū qì rú zhí yíng

 执 虚 器 , 如 执 盈 。

 rù xū shì rú yǒu rén

 入 虚 室 , 如 有 人 。

 shì wù máng máng duō cu

 事 勿 忙 , 忙 多 错 。

 wù wèi nán wù qīng lüè

 勿 畏 难 , 勿 轻 略 。

 du nào chǎng jué wù jìn

 斗 闹 场 , 绝 勿 近 。

 xié pì shì jué wù wèn

 邪 僻 事 , 绝 勿 问 。

 jiāng rù mén wèn shú cún

 将 入 门 , 问 孰 存 。

 jiāng shàng táng shēng bì yáng

 将 上 堂 , 声 必 扬 。

 rén wèn shuí duì yǐ míng

 人 问 谁 , 对 以 名 。

 wú yǔ wǒ bù fēn míng

 吾 与 我 , 不 分 明 。

 yng rén wù xū míng qiú

 用 人 物 , 须 明 求 。

 tǎng bù wèn jí wéi tōu

 倘 不 问 , 即 为 偷 。

 jiè rén wù jí shí huán

 借 人 物 , 及 时 还 。

 rén jiè wù yǒu wù qiān

 人 借 物 , 有 勿 悭 。

 xìn

 信

 fán chū yán xìn wéi xiān

 凡 出 言 , 信 为 先 。

 zhà yǔ wàng xī kě yān

 诈 与 妄 , 奚 可 焉 。

 huà shuō duō bù rú shǎo

 话 说 多 , 不 如 少 。

 wéi qí shì wù nìng qiǎo

 惟 其 是 , 勿 佞 巧 。

 jiān qiǎo yǔ huì wū cí

 奸 巧 语 , 秽 污 词 。

 shì jǐng qì qiè jiè zhī

 市 井 气 , 切 戒 之 。

 jiàn wèi zhēn wù qīng yán

 见 未 真 , 勿 轻 言 。

 zhī wèi dì wù qīng chuán

 知 未 的 , 勿 轻 传 。

 shì fēi yí wù qīng nu

 事 非 宜 , 勿 轻 诺 。

 gǒu qīng nu jìn tuì cu

 苟 轻 诺 , 进 退 错 。

 fán dào zì zhng qiě shū

 凡 道 字 , 重 且 舒 。

 wù jí jí wù mó hu

 勿 急 疾 , 勿 模 糊 。

 bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn

 彼 说 长 , 此 说 短 。

 bù guān jǐ m xián guǎn

 不 关 己 , 莫 闲 管 。

 jiàn rén shàn jí sī qí

 见 人 善 , 即 思 齐 。

 zng qù yuǎn yǐ jiàn jī

 纵 去 远 , 以 渐 跻 。

 jiàn rén è jí nèi xǐng

 见 人 恶 , 即 内 省 。

 yǒu zé gǎi wú jiā jǐng

 有 则 改 , 无 加 警 。

 wéi dé xué wéi cái yì

 唯 德 学 , 唯 才 艺 。

 bù rú rén dāng zì lì

 不 如 人 , 当 自 砺 。

 ru yī fú ru yǐn shí

 若 衣 服 , 若 饮 食 。

 bù rú rén wù shēng qī

 不 如 人 , 勿 生 戚 。

 wén gu nù wén yù lè

 闻 过 怒 , 闻 誉 乐 。

 sǔn yǒu lái yì yǒu què

 损 友 来 , 益 友 却 。

 wén yù kǒng wén gu xīn

 闻 誉 恐 , 闻 过 欣 。

 zhí liàng shì jiàn xiāng qīn

 直 谅 士 , 渐 相 亲 。

 wú xīn fēi míng wéi cu

 无 心 非 , 名 为 错 。

 yǒu xīn fēi míng wéi è

 有 心 非 , 名 为 恶 。

 gu néng gǎi guī yú wú

 过 能 改 , 归 于 无 。

 tǎng yǎn shì zēng yì gū

 倘 掩 饰 , 增 一 辜 。

 fàn ài zhng

 泛 爱 众

 fán shì rén jiē xū ài

 凡 是 人 , 皆 须 爱 。

 tiān tóng fù dì tóng zài

 天 同 覆 , 地 同 载 。

 xìng gāo zhě míng zì gāo

 行 高 者 , 名 自 高 。

 rén suǒ zhng fēi mào gāo

 人 所 重 , 非 貌 高 。

 cái dà zhě wàng zì dà

 才 大 者 , 望 自 大 。

 rén suǒ fú fēi yán dà

 人 所 服 , 非 言 大 。

 yǐ yǒu néng wù zì sī

 己 有 能 , 勿 自 私 。

 rén yǒu néng wù qīng zǐ

 人 有 能 , 勿 轻 訾 。

 wù chǎn fù wù jiāo pín

 勿 谄 富 , 勿 骄 贫 。

 wù yàn gù wù xǐ xīn

 勿 厌 故 , 勿 喜 新 。

 rén bù xián wù shì jiǎo

 人 不 闲 , 勿 事 搅 。

 rén bù ān wù huà rǎo

 人 不 安 , 勿 话 扰 。

 rén yǒu duǎn qiè m jiē

 人 有 短 , 切 莫 揭 。

 rén yǒu sī qiè m shuō

 人 有 私 , 切 莫 说 。

 dào rén shàn jí shì shàn

 道 人 善 , 即 是 善 。

 rén zhī zhī yù sī miǎn

 人 知 之 , 愈 思 勉 。

 yáng rén è jì shì è

 扬 人 恶 , 即 是 恶 。

 jí zhī shèn hu qiě zu

 疾 之 甚 , 祸 且 作 。

 shàn xiāng quàn dé jiē jiàn

 善 相 劝 , 德 皆 建 。

 gu bù guī dào liǎng kuī

 过 不 规 , 道 两 亏 。

 fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo

 凡 取 与 , 贵 分 晓 。

 yǔ yí duō qǔ yí shǎo

 与 宜 多 , 取 宜 少 。

 jiāng jiā rén xiān wèn jǐ

 将 加 人 , 先 问 己 。

 jǐ bú yù jí sù yǐ

 己 不 欲 , 即 速 已 。

 ēn yù bào yuàn yù wàng

 恩 欲 报 , 怨 欲 忘 。

 bào yuàn duǎn bào ēn cháng

 抱 怨 短 , 报 恩 长 。

 dài bì pú shēn guì duān

 待 婢 仆 , 身 贵 端 。

 suī guì duān cí ér kuān

 虽 贵 端 , 慈 而 宽 。

 shì fú rén xīn bù rán

 势 服 人 , 心 不 然 。

 lǐ fú rén fāng wú yán

 理 服 人 , 方 无 言 。

 qīn rén

 亲 仁

 tóng shì rén lèi bù qí

 同 是 人 , 类 不 齐 。

 liú sú zhng rén zhě xī

 流 俗 众 , 仁 者 希 。

 guǒ rén zhě rén duō wèi

 果 仁 者 , 人 多 畏 。

 yán bú huì sè bú mèi

 言 不 讳 , 色 不 媚 。

 néng qīn rén wú xiàn hǎo

 能 亲 仁 , 无 限 好 。

 dé rì jìn gu rì shǎo

 德 日 进 , 过 日 少 。

 bù qīn rén wú xiàn hài

 不 亲 仁 , 无 限 害 。

 xiǎo rén jìn bǎi shì huài

 小 人 进 , 百 事 坏 。

 yú lì xué wén

 余 力 学 文

 bú lì xíng dàn xué wén

 不 力 行 , 但 学 文 。

 zhǎng fú huá chéng hé rén

 长 浮 华 , 成 何 人 。

 dàn lì xíng bù xué wén

 但 力 行 , 不 学 文 。

 rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn

 任 己 见 , 昧 理 真 。

 dú shū fǎ yǒu sān dào

 读 书 法 , 有 三 到 。

 xīn yǎn kǒu xìn jiē yào

 心 眼 口 , 信 皆 要 。

 fāng dú cǐ wù mù bǐ

 方 读 此 , 勿 慕 彼 。

 cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ

 此 未 终 , 彼 勿 起 。

 kuān wéi xiàn jǐn yng gōng

 宽 为 限 , 紧 用 功 。

 gōng fū dào zhì sè tōng

 工 夫 到 , 滞 塞 通 。

 xīn yǒu yí suí zhá jì

 心 有 疑 , 随 札 记 。

 jiù rén wèn qiú què yì

 就 人 问 , 求 确 义 。

 fáng shì qīng qiáng bì jìng

 房 室 清 , 墙 壁 净 。

 jī àn jié bǐ yàn zhèng

 几 案 洁 , 笔 砚 正 。

 m mó piān xīn bù duān

 墨 磨 偏 , 心 不 端 。

 zì bú jìng xīn xiān bìng

 字 不 敬 , 心 先 病 。

 liè diǎn jí yǒu dìng chù

 列 典 籍 , 有 定 处 。

 dú kàn bì huán yuán chù

 读 看 毕 , 还 原 处 。

 suī yǒu jí juàn shù qí

 虽 有 急 , 卷 束 齐 。

 yǒu quē huài jiù bǔ zhī

 有 缺 坏 , 就 补 之 。

 fēi shèng shū bǐng wù shì

 非 圣 书 , 屏 勿 视 。

 bì cōng míng huài xīn zhì

 敝 聪 明 , 坏 心 志 。

 wù zì bào wù zì qì

 勿 自 暴 , 勿 自 弃 。

 shèng yǔ xián kě xún zhì

 圣 与 贤 , 可 驯 致 。

 弟子规带全文解释

 一、总 序

 《弟子规》, 圣人训,

 首孝弟, 次谨信,

 泛爱众, 而亲仁,

 有余力, 则学文。

 【译文】

 《弟子规》这本书的内容,是圣人对学生的训示:首先要孝敬父母,尊敬兄长,其次要对己谨慎约束,对人诚实可信。处事要博爱民众,并亲近有德行的人。做好了这些如果还有余力,就去学习文化知识。

 二、入则孝 出则悌

 父母呼, 应勿缓,

 父母命, 行勿懒。

 【译文】

 当父母呼唤的时候,应当即刻答应,不能迟缓;父母让做的事,应当立即行动起来,不能拖延偷懒。

 父母教, 须敬听;

 父母责, 须顺承。

 【译文】

 对父母的教诲,要恭敬地听明白。对父母的责备,要顺从地接受。

 冬则温, 夏则清;

 晨则省, 昏则定。

 【译文】

 冬天寒冷的时候要照料父母,使其温暖,夏天炎热的时候则让父母清爽凉快。早晨要向父母请安,晚上要侍候父母安眠。

 出必告, 反必面;

 居有常, 业无变。

 【译文】

 外出办事时,必须禀告父母,回来后也要面告父母,以免父母挂念。居处要安在固定的地方,职业要稳定不能轻易变化。

 事虽小, 勿擅为;

 苟擅为, 子道亏。

 【译文】

 不要因为事情小就自作主张,假如自作主张的去做事,就不符合做儿子的礼仪。

 物虽小, 勿私藏;

 苟私藏, 亲心伤。

 【译文】

 即使是一些微不足道的东西,也不要私自把它们藏起来。假如你把东西藏起来,一经发现,父母一定会非常伤心生气。

 亲所好, 力为具;

 亲所恶, 谨为去。

 【译文】

 凡是父母所喜欢的东西,一定要尽力准备齐全。凡是父母所厌恶的东西,一定要小心谨慎的处理掉。

 身有伤, 贻亲忧;

 德有伤, 贻亲羞。

 【译文】

 如果身体受了伤,就会给父母带来忧愁。如果品行上有什么缺失,就会使父母蒙受羞耻。

 亲爱我, 孝何难;

 亲恶我, 孝方贤。

 【译文】

 父母关爱我,我孝敬父母又有什么困难呢。父母憎恶我,我还能克尽孝道,这种孝才算是真正有孝道。

 亲有过, 谏使更;

 怡吾色, 柔吾声。

 【译文】

 父母如果有过错,作子女的应该善意规劝使其改正,规劝时态度一定要和颜悦色,说话时声音一定要轻柔。

 谏不入, 悦复谏;

 号泣随, 挞无怨。

 【译文】

 如果父母不听子女规劝,又不改正错误,等父母情绪好时再劝,如果还是不听,还要哭泣恳求,如果父母生气打子女,子女也甘愿接受绝无怨言。

 亲有疾, 药先尝;

 昼夜侍, 不离床。

 【译文】

 父母生病的时候,煎好的汤药,做子女的都要先尝一尝。照料生病的父母要日夜服侍在床前,不能随意离开。

 丧三年, 常悲咽;

 居处变, 酒肉绝。

 【译文】

 父母去世后要守丧三年,经常伤心痛苦,哀思亲恩。在守丧期间,要夫妻分居,不能吃肉饮酒。

 丧尽礼, 祭尽诚;

 事死者, 如事生。

 【译文】

 为父母守丧要完全按照礼法办事,举行祭礼时要表达出极大的诚恳,对待已经去世的父母,要像父母在世时一样克尽孝心。

 兄道友, 弟道恭;

 兄弟睦, 孝在中。

 【译文】

 作为兄长要善待弟弟,作为弟弟,要尊敬兄长。兄弟之间和睦相处,对父母的孝心就包含其中了。

 财物轻, 怨何生;

 言语忍, 忿自泯。

 【译文】

 彼此把财物看得很轻,兄弟之间的怨恨就不会产生。说话时做到互相忍让,忿恨就自然消失了。

 或饮食, 或坐走;

 长者先, 幼者后。

 【译文】

 在吃饭的时候,应当让年长者先用;在坐的时候,应当让年长者先坐下;在走路的时

 候,让年长者走在前面,年幼的跟在后面。

 长呼人, 即代叫;

 人不在, 己即到。

 【译文】

 如果听见年长者叫唤人,就应立即帮他去叫喊。如果要叫喊的人不在,自己就立即到年长者那里去看看有什么事。

 称尊长, 勿呼名;

 对尊长, 勿见能。

 【译文】

 称呼长者,不可以直呼其名。在尊长面前要表现得谦虚恭敬,不要自我表现才能。

 路遇长, 疾趋揖;

 长无言, 退恭立。

 【译文】

 走在路上如果遇上了尊长,要快步迎上去行礼问候。如果尊长不说话,要退在一旁恭恭敬敬地站立。

 骑下马, 乘下车;

 过犹待, 百步余。

 【译文】

 如果骑着马行路时遇见长者要下马,坐着车行路时遇到长者要下车。长辈走后,自己还要在原地呆会儿,等长辈走到百步以外,自己才能上马或上车。

 长者立, 幼勿坐。

 长者坐, 命乃坐。

 【译文】

 如果长辈站着,晚辈就不可以坐下,长辈坐下以后,命令你坐,这时你才可以坐。

 尊长前, 声要低;

 低不闻, 却非宜。

 【译文】

 在长辈面前说话,声音要低些,但是也不能太低,如果低到听不太清楚,那也是不适宜的。

 进必趋, 退必迟;

 问起对, 视勿移。

 【译文】

 在见尊长的时候,走路要快些,见过尊长告退的时候,动作一定要缓慢。长辈问话时要站起来回答,双目望着长辈,不能左顾右盼。

 事诸父, 如事父;

 事诸兄, 如事兄。

 【译文】

 服侍叔伯等父辈,要像对待自己的父亲一样恭敬。对待堂表兄,要像对待自己的胞兄一样恭敬。

 三、谨而信

 朝起早, 夜眠迟,

 老易至, 惜此时。

 【译文】

 清晨要早起,晚上要迟睡。一个人很容易从少年就到了老年,所以每个人都要珍惜此时此刻的宝贵时光。

 晨必盥, 兼漱口;

 便溺回, 辄净手。

 【译文】

 早晨起床后一定要洗脸洗手,在洗脸洗手的时候还要刷牙漱口。每次大小便完毕,都要把手洗干净。

 冠必正, 纽必结。

 袜与履, 惧紧切。

 【译文】

 帽子一定要戴端正,穿衣服时要把纽扣扣好。袜子和鞋子要穿整齐,鞋带要系紧。

 置冠服, 有定位,

 勿乱顿, 致污秽。

 【译文】

 脱下来的帽子和衣服,应当放置在一个固定的地方,不能随便乱扔,以免把衣帽弄脏。

 衣贵洁, 不贵华;

 上循分, 下称家。

 【译文】

 衣服的穿着贵在整洁干净,而不在于华贵漂亮。见长辈时穿的衣服要符合自己的身份,平时在家时穿的衣服要和自己的家境状况相称。

 对饮食, 勿拣择;

 食适可, 勿过则。

 【译文】

 对于饮食不要挑挑拣拣。吃饭时要适可而止,不能超过平常的饭量。

 年方少, 勿饮酒;

 饮酒醉, 最为丑。

 【译文】

 血气方刚的年龄,千万不要贪杯喝酒,因为一旦喝醉了,就会丑态百出而丢脸。

 步从容, 立端正;

 揖深圆, 拜恭敬。

 【译文】

 走路时要不紧不慢从容大方,站立时要端庄直立。作揖行礼时要把身子弓下去,行叩拜礼时要表现得恭恭敬敬。

 勿践阈, 勿跛倚;

 勿箕踞, 勿摇髀。

 【译文】

 在家门口站立时不要把脚踩在门坎上,不要瘸腿斜靠着,落坐时不要把两腿叉开,不要摇晃双腿。

 缓揭帘, 勿有声;

 宽转弯, 勿触棱。

 【译文】

 进门时要缓慢地揭开门帘,不能弄出声响。走路拐弯时角度大些,以免碰到东西或人。

 执虚器, 如执盈;

 入虚室, 如有人。

 【译文】

 手里拿着未盛东西的器具,就像拿着装满了东西的器具一样小心。走进没人的房间,就像走进有人在的房间一样谨慎。

 事勿忙, 忙多错;

 勿畏难, 勿轻略。

 【译文】

 做事不能匆匆忙忙,匆忙时最容易发生差错。做事时不要畏惧困难,也不要草率地对待看似简单的事。

 斗闹场, 绝勿近;

 邪僻事, 绝勿问。

 【译文】

 凡是打架闹事的场合,绝对不能靠近。凡是不正经的事情,绝对不去过问涉足。

 将入门, 问谁存;

 将上堂, 声必扬。

 【译文】

 准备进入别人的家门时,首先要问一声:有人在家吗?准备上堂屋时,声音要平和大声。

 人问谁, 对以名,

 吾与我, 不分明。

 【译文】

 当别人问是谁时,就要将自己的姓名告诉对方,如果只回答“是我”、“是吾”,对方就弄不清楚究竟是谁。

 用人物, 须明求。

 傥不问, 即为偷。

 【译文】

 使用别人的东西,必须明确当面提请求,以征得别人同意。假如不问一声就拿去用,这就是偷窃。

 借人物, 及时还;

 人借物, 有勿悭。

 【译文】

 借了别人的东西,要在约定的时间里归还。别人向你借东西,只要自己有的话就应当答应,不要小气不借。

 凡出言, 信为先;

 诈与妄, 奚可焉。

 【译文】

 凡是说话,首先要讲求信用。欺骗蒙混,胡言乱语,这怎么可以呢?

 说话多, 不如少;

 惟其是, 勿佞巧。

 【译文】

 说话多,不如少说,因为言多必失,说的话只要切题恰当,切忌花言巧语。

 刻薄语, 秽污词;

 市井气, 切戒之。

 【译文】

 尖酸刻薄的话,下流不干净的话,千万不能说。粗俗的市侩习气,要彻底戒除。

 见未真, 勿轻言;

 知未的, 勿轻传。

 【译文】

 对于自己没有完全看清楚的事,不要随便乱说,对于自己没有明确了解的事,不要轻易散布出去。

 事非宜, 勿轻诺;

 苟轻诺, 进退错。

 【译文】

 对于不妥当的事情,不能随便答应别人,假如你轻易许诺,就会处在做也是错不做也是错的两难境地。

 凡道字, 重且舒;

 勿急疾, 勿模糊。

 【译文】

 凡是说话的时候,吐字要清楚而且流畅。说话时不能讲得太快,不能讲得含糊不清。

 彼说长, 此说短,

 不关己, 莫闲管。

 【译文】

 那个说东家长,这个说东家短,如果别人说的这些事情与己无关,就不要去多管闲事。

 见人善, 即思齐;

 纵去远, 以渐跻。

 【译文】

 看到别人的善行,就要向他看齐,即使和他相差得很远,只要自己努力去做,也会渐渐赶上他。

 见人恶, 即内省;

 有则改, 无则警。

 【译文】

 看见别人做了坏事,就要自我反省。如果发现自己有错就要加以改正,如果自己没有做错事也要自我警惕。

 惟徳学, 惟才艺,

 不如人, 当自励。

 【译文】

 只有品德、学问、才能、技艺不如别人的时候,才应当自我勉励,发愤赶上别人。

 若衣服, 若饮食,

 不如人, 勿生戚。

 【译文】

 如果自己的穿着不如别人漂亮,如果自己的饮食不如别人的美味可口,用不着心里难过悲伤。

 闻过怒, 闻誉乐;

 损友来, 益友却。

 【译文】

 听到别人说自己的缺点就生气,听到别人恭维自己就高兴。如果这样,不好的朋友就会与你交往,有益的朋友就会与你断交。

 闻誉恐, 闻过欣;

 直谅士, 渐相亲。

 【译文】

 听见别人恭维自己就感到惶恐不安,听到别人指出自己的过错就欣然接受,如果这样,

 那些正直诚实的人,就会逐渐与你亲近起来。

 无心非, 名为错;

 有心非, 名为恶。

 【译文】

 如果无意中做了坏事,这就叫“错”。如果是有意地为非作歹,这就叫“恶”。

 过能改, 归于无,

 傥掩饰, 增一辜。

 【译文】

 犯了错误却能够改正错误,就等于没有做过错事一样。假如犯了错还要加以掩饰,那就是错上加错。

 四、泛爱众而亲仁

 凡是人, 皆须爱,

 天同覆, 地同载。

 【译文】

 无论什么人都必须互相关心和爱护,因为我们生活在同一片蓝天下,生活在同一个地球上。

 行高者, 名自高。

 人所重, 非貌高。

 【译文】

 一个行为高尚的人,他的名望自然会高,人们所重视的,并不是相貌的漂亮。

 才大者, 望自大;

 人所服, 非言大。

 【译文】

 一个才学丰富的人,他的名声自然会大。人们所佩服的是有真才实学的人而不是自吹自擂的人。

 己有能, 勿自私,

 人有能, 勿轻訾。

 【译文】

 自己有才能,不能自私自利只为自己谋利。别人有才能,不能轻易地诋毁别人。

 勿谄富, 勿骄贫,

 勿厌故, 勿喜新。

 【译文】

 不要曲意巴结有钱人,不要对穷人骄横无礼,不要厌弃故交老友,不要只喜欢新交的朋友。

 人不闲, 勿事搅;

 人不安, 勿话扰。

 【译文】

 当别人很忙碌的时候,不要一有事就去打搅。当别人心情不安的时候,不要找他说话而打扰他。

 人有短, 切莫揭;

 人有私, 切莫说。

 【译文】

 发现了别人的短处,千万不要揭发出来,发现了别人的隐私,绝对不要说出去。

 道人善, 即是善,

 人知之, 愈思勉。

 【译文】

 称道别人的善行,就等于做了一件好事。因为别人知道你在宣扬他的善行,就会更加勉励自己。

 扬人恶, 即是恶;

 疾之甚, 祸且作。

 【译文】

 宣扬别人的短处就是一种罪恶。宣扬别人的短处会招致别人的痛恨引来祸患。

 善相劝, 德皆建;

 过不规, 道两亏。

 【译文】

 看到别人的长处要给予鼓励,这对双方在品德上都有益处。看到别人的过失不加规劝,这对双方在道义上都是一种亏损。

 凡取与, 贵分晓;

 与宜多, 取宜少。

 【译文】

 无论是从别人手里得到东西,还是把东西给予别人,都要分得清清楚楚。给予别人的应该多些,获取别人的应该少些。

 将加人, 先问己;

 己不欲, 即速已。

 【译文】

 准备要求别人去做的事,首先要问一句自己愿不愿意去做。如果自己都不愿意做的事,就应当立即停止。

 恩欲报, 怨欲忘;

 报怨短, 报恩长。

 【译文】

 对别人的恩惠要思报答,对别人的怨恨要忘记。对别人的怨恨越短越好,对别人报恩要越长越好。

 待婢仆, 身贵端;

 虽贵端, 慈而宽。

 【译文】

 对待家里的婢女仆人,最重要的是自身品行端正。品行端正了,还要有仁慈宽厚的胸怀。

 势服人, 心不然;

 理服人, 方无言。

 【译文】

 用势力去压服别人,别人的内心却不服。用道理去说服别人,别人才会口服心服无话可说。

 同是人, 类不齐,

 流俗众, 仁者稀。

 【译文】

 同样是人,但类别不同。普通的俗人很多,而品德高尚的人很少。

 果仁者, 人多畏。

 言不讳, 色不媚。

 【译文】

 真正的仁者,人们对他都心怀敬畏,说话时直言不讳,脸色也不谄媚。

 能亲仁, 无限好;

 德日进, 过日少。

 【译文】

 如果能与品行高尚的仁者亲近,会得到无限的益处。与仁者亲近,个人的品德就会日渐地进步,而过失就会日渐减少。

 不亲仁, 无限害,

 小人进, 百事坏。

 【译文】

 不接近品德高尚的仁者,会有无限的害处。这样一来小人就会乘机亲近他,什么坏事都可能做出来。

 五、行有余力,则以学文

 不力行, 但学文,

 长浮华, 成何人?

 【译文】

 如果不努力实践礼义仁爱,只是学习经典文献,就会滋长浮华作风,将来会成为一个什么样的人?

 但力行, 不学文;

 任己见, 昧理真。

 【译文】

 如果只努力实践仁义,不学习经典文献,就会只凭自己的见解去为人处事,就不会明白道理的真假与否。

 读书法, 有三到,

 心眼口, 信皆要。

 【译文】

 读书的方法有三到,即心到、眼到、口到。心要记,眼要看,口要读,这三者确实都很重要。

 方读此, 勿幕彼,

 此未终, 彼勿起。

 【译文】

 在读这本书的时候,不要心里又想读那本书,这本书还未读完,不要去开始读那本书。

 宽为限, 紧用功,

 工夫到, 滞塞通。

 【译文】

 不妨把学习的期限放宽些,但在学习时要抓紧时间用功。学习只要功夫到家,不懂的地方就会自然弄通。

 心有疑, 随札记;

 就人问, 求确义。

 【译文】

 如果心中有疑问,要随时做好记录,虚心向别人请教,求得准确的意义。

 房屋清, 墙壁净,

 几案洁, 笔砚正。

 【译文】

 书房里要收拾得清爽,墙壁要保持干净。书桌要保持整洁,笔砚要放端正。

 墨磨偏, 心不正;

 字不敬, 心先病。

 【译文】

 如果把墨磨偏了,说明心不在焉。字写得潦草不整齐,说明思想不集中。

 列典籍, 有定处,

 读看毕, 还原处。

 【译文】

 存列典籍要有固定的地方,读完一本书,一定要归还到原来的地方。

 虽有急, 卷束齐,

 有缺损, 就补之。

 【译文】

 即使有急事不看书了,也要把书本整理好。如果书本有缺损,应当修补完整。

 非圣书, 屏勿视;

 蔽聪明, 坏心志。

 【译文】

 不是圣贤经书,应该放弃不看。不好的书容易蒙蔽人的思想,破坏人的心志。

 勿自暴, 勿自弃,

 圣与贤, 可驯致。

 【译文】

 一个人不能自甘堕落,也不能自己瞧不起自己。圣人和贤人的境界,都是可能通过自身努力逐渐达到的。

文章标签:弟子规带全文拼音及解释,

相关文章

热门文章

 • 诗词大会经典诗句-爱情与感情表达

  诗词大会经典诗句-爱情与感情表达

 • 鼓励人的经典诗词-给人信心和鼓励的诗句

  鼓励人的经典诗词-给人信心和鼓励的诗句

 • 黄河经典诗词-黄河的历史讲述黄河

  黄河经典诗词-黄河的历史讲述黄河

 • 鱼玄机经典诗词-鱼玄机最有名的诗句

  鱼玄机经典诗词-鱼玄机最有名的诗句

 • 非常经典励志的古诗词-为了梦想而奋斗的诗句

  非常经典励志的古诗词-为了梦想而奋斗的诗句

 • 适合朗诵的经典诗词-董卿朗诵《致青春》

  适合朗诵的经典诗词-董卿朗诵《致青春》

 • 赞美男人的话经典诗词-赞美 男人

  赞美男人的话经典诗词-赞美 男人

 • 苏东坡经典诗词爱情-苏东坡情话

  苏东坡经典诗词爱情-苏东坡情话