首页 > 美文欣赏 志焰说

弟子规全文拼音_稻草人好词好句

24-05-19美文欣赏围观23

简介 弟子规全文拼音关于雪的对联 弟子规是一本教育的好书,能够有效约束孩子的不良行为。下面是小编带来的是弟子规全文拼音,希望对您有帮助。五字春联带横批关于春节的诗歌

弟子规全文拼音

关于雪的对联

 弟子规是一本教育的好书,能够有效约束孩子的不良行为。下面是小编带来的是弟子规全文拼音,希望对您有帮助。

五字春联带横批

关于春节的诗歌

 dì zǐ guī 弟 子 规

骆驼祥子内容简介

 zǒng xù 【总 叙】

诗歌精选

 dì zǐ guī 弟 子 规 fàn ài zhòng 泛 爱 众

 fù mǔ hū 父 母 呼 fù mǔ jiào 父 母 教 dōng zé wēn 冬 则 温 chū bì gào 出 必 告

 shèng rén xùn shǒu xiào tì  cì jǐn xìn

 圣 人 训 首 孝 悌 次 谨 信

 ér qīn rén yǒu yú lì  zé xué wén

 而 亲 仁 有 余 力 则 学 文 rù zé xiào

 【入则孝】

 yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn

 应 勿 缓 父 母 命 行 勿 懒

 xū jìng tīng fù mǔ zé  xū shùn chéng 须 敬 听 父 母 责 须 顺 承

 xià zé qìng chén zé xǐng hūn zé dìng

 夏 则 凊 晨 则 省 昏 则 定

 fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn

 反 必 面 居 有 常 业 无 变

 shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī

 事 虽 小 勿 擅 为 苟 擅 为 子 道 亏

 wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng

 物 虽 小 勿 私 藏 苟 私 藏 亲 心 伤

 qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù

 亲 所 好 力 为 具

 shēn yǒu shāng yí qīn yōu

 身 有 伤 贻 亲 忧

 qīn ài wǒ xiào hé nán

 亲 爱 我 孝 何 难

 qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng

 亲 有 过 谏 使 更

 jiàn bú rù  yuè fù jiàn

 谏 不 入 悦 复 谏

 qīn yǒu jí yào xiān cháng

 亲 有 疾 药 先 尝

 sāng sān nián cháng bēi yè

 丧 三 年 常 悲 咽

 sāng jìn lǐ  jì jìn chéng

 丧 尽 礼 祭 尽 诚

 亲 所 恶

 dé yǒu shāng

 德 有 伤

 qīn zēng wǒ

 亲 憎 我

 yí wú sè

 怡 吾 色

 hào qì suí

 号 泣 随

 zhòu yè shì

 昼 夜 侍

 jū chù biàn

 居 处 变

 shì sǐ zhě

 事 死 者

 谨 为 去

 yí qīn xiū

 贻 亲 羞

 xiào fāng xián 孝 方 贤

 róu wú shēng

 柔 吾 声

 tà wú yuàn

 挞 无 怨

 bù lí chuáng

 不 离 床

 jiǔ ròu jué

 酒 肉 绝

 rú shì shēng 如 事 生

 chū zé tì 【出 则 弟】

 xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng

 兄 道 友 弟 道 恭 兄 弟 睦 孝 在 中

 cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn

 财 物 轻 怨 何 生 言 语 忍 忿 自 泯

 huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu

 或 饮 食 或 坐 走 长 者 先 幼 者 后

 zhǎng hū rén jí dài jiào  rén bù zài  jǐ jí dào

 长 呼 人 即 代 叫 人 不 在 已 即 到

 chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng

 称 尊 长 勿 呼 名 对 尊 长 勿 见 能

 lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì

 路 遇 长 疾 趋 揖 长 无 言 退 恭 立

 qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú

 骑 下 马 乘 下 车 过 犹 待 百 步 余

 zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò

 长 者 立 幼 勿 坐 长 者 坐 命 乃 坐

 zūn zhǎng qián shēng yào dī  dī bù wén què fēi yí

 尊 长 前 声 要 低 低 不 闻 却 非 宜

 jìn bì qū  tuì bì chí wèn qǐ duì  shì wù yí

 进 必 趋 退 必 迟 问 起 对 视 勿 移

 shì zhū fù  rú shì fù  shì zhū xiōng rú shì xiōng

 事 诸 父 如 事 父 事 诸 兄 如 事 兄

 jǐn 【谨】

 zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì  xī cǐ shí

 朝 起 早 夜 眠 迟 老 易 至 惜 此 时

 chén bì guan jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu

 晨 必 盥 兼 漱 口 便 溺 回 辄 净 手

 guān bì zhèng niǔ bì jié  wà yǔ lǚ  jù jǐn qiè

 冠 必 正 纽 必 结 袜 与 履 俱 紧 切

 zhì guān fú yǒu ding wèi wù luàn dùn zhì wū huì

 置 冠 服 有 定 位 勿 乱 顿 致 污 秽

 yī guì jié  bú guì huá shàng xún fèn xià chèn jiā

 衣 贵 洁 不 贵 华 上 循 分 下 称 家

 duì yǐn shí wù jiǎn zé  shí shì kě  wù guò zé

 对 饮 食 勿 拣 择 食 适 可 勿 过 则

 nián fāng shào wù yǐn jiǔ  yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

 年 方 少 勿 饮 酒 饮 酒 醉 最 为 丑

 bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng

 步 从 容 立 端 正 揖 深 圆 拜 恭 敬

 wù jiàn yù  wù bǒ yǐ  wù jī jù  wù yáo bì

 勿 践 阈 勿 跛 倚 勿 箕 踞 勿 摇 髀

 huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng

 缓 揭 帘 勿 有 声 宽 转 弯 勿 触 棱

 zhí xū qì  rú zhí yíng rù xū shì  rú yǒu rén

 执 虚 器 如 执 盈 入 虚 室 如 有 人

 shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè

 事 勿 忙 忙 多 错 勿 畏 难 勿 轻 略

 dòu nào chǎng jué wù jìn  xié pì shì  jué wù wèn

 斗 闹 场

 jiāng rù mén

 将 入 门

 rén wèn shuí

 人 问 谁

 yòn grén wù

 用 人 物

 jiè rén wù

 借 人 物

 绝 勿 近

 wèn shú cún

 问 孰 存 duì yǐ míng

 对 以 名

 xū míng qiú

 须 明 求

 jí shí huán

 及 时 还 邪 僻 事 绝 勿 问

 jiāng shàng táng shēng bì yáng

 将 上 堂 声 必 扬

 wú yǔ wǒ  bù fēn míng

 吾 与 我 不 分 明

 tǎng bù wèn  jí wéi tōu

 倘 不 问 即 为 偷

 hòu yǒu jí  jiè bù nán

 后 有 急 借 不 难

文章标签:弟子规全文拼音,

相关文章

热门文章

 • 诗词大会经典诗句-爱情与感情表达

  诗词大会经典诗句-爱情与感情表达

 • 鼓励人的经典诗词-给人信心和鼓励的诗句

  鼓励人的经典诗词-给人信心和鼓励的诗句

 • 黄河经典诗词-黄河的历史讲述黄河

  黄河经典诗词-黄河的历史讲述黄河

 • 鱼玄机经典诗词-鱼玄机最有名的诗句

  鱼玄机经典诗词-鱼玄机最有名的诗句

 • 非常经典励志的古诗词-为了梦想而奋斗的诗句

  非常经典励志的古诗词-为了梦想而奋斗的诗句

 • 适合朗诵的经典诗词-董卿朗诵《致青春》

  适合朗诵的经典诗词-董卿朗诵《致青春》

 • 赞美男人的话经典诗词-赞美 男人

  赞美男人的话经典诗词-赞美 男人

 • 苏东坡经典诗词爱情-苏东坡情话

  苏东坡经典诗词爱情-苏东坡情话